Blog Image

Holtti's timmerhus/log house

Om bloggen / About the Blog

Här kan ni följa när vårt hus på 65 kvm utökas till omkring 210 kvm genom att vi bygger ut med en jämtländsk timmerstomme från 1874.

Here you can follow as our 700 square foot house is extended to about 2200 square feet when we add on a log house from 1874.

Alle man på däck / All hands on deck

Grund/Foundation Posted on 26 May, 2016 10:24PM

För att fylla ut grunden beställde vi häromdagen ett nätt litet lass av 8 kubikmeter makadam… detta väger enbart 16 ton. David behövde således lite extra hjälp med att skyffla och Matteo var inte sen att haka på…

To fill out the foundation we ordered a tidy little load of 8 cubic meters of gravel the other day… which only weighs 16 metric tons. So, David needed some extra help with shovelling and Matteo quickly volunteered his services…
Grundbygge / Building the foundation

Grund/Foundation Posted on 09 May, 2016 03:33PM

Mitt under markarbetet levererades grunden till huset på sju pallar. Blocken består av en isolerad kärna och ett ytskikt av fiberarmerad betong – dessa skall monteras ihop enligt en ritning som skickats av tillverkaren. Sammanlagt väger alla delar lite drygt sex ton och dessa skulle flyttas från vändplanen till makadambädden, så det var tur att vi kallat in lite extra resurser! Davids föräldrar Pelle och Margareta körde hit för att hjälpa oss med både det ena och det andra under Kristi Himmelsfärdshelgen. Pelle och David började redan på onsdagen med att få de första blocken på plats med hjälp av en ovärderlig nyinköpt laser. Nedan följer dokumentation av äventyret:

In the middle of the ground work the foundation for the house was delivered on seven pallets. The blocks consist of an insulated core and an outer layer of fiber-reenforced concrete – these are then assembled according to a drawing the manufacturer had sent over. All in all the pieces weighed just over six metric tons and these had to be moved from the turn-around outside of our drive way all the way to the finished ground site, so we were lucky to have called in some help! David’s parents Pelle and Margareta drove down to help us with a little bit of this and a little bit of that during the long Ascension Day weekend. Pelle and David got started already on Wednesday with placing the first blocks, using an invaluable newly purchased laser. What follows is a bit of documentation of the adventure:

Dag 1: Med laser, linor, vattenpass, tumstock, kratta och mycket tänkande började jobbet med att lista ut var det första hörnet skulle stå. Vädret bjöd på fantastisk sommarvärme och de hårt arbetande männen fick använda solskyddsfaktor +50.

Day 1: With laser, strings, level, yardstick, rake and a lot of thinking the work got started – had to figure out where to put the first corner. Unbelievable summer heat scorched down on the hard workers, who were wearing SPF +50.
Dag 2: Mycket tid gick åt till att lista ut genvägar och att se till att blocken togs i rätt ordning. Det uppdagades snabbt att inga block var riktigt jämna så man fick lirka, skrapa och “fin-lira” till de var på plats.

Day 2: It took a lot of time to figure out short-cuts and to make sure the blocks were brought over in the right order. It didn’t take long to figure out that none of the blocks were actually smooth and even so it took a lot of finagling, scratching and finessing to get them in to position.
Dag 3: Sanningens ögonblick! Efter all mätning av linor var det dags att mäta “på riktigt” för att se om det blivit en romb eller en kvadrat…och det skiljde bara tre millimeter på diagonalmåtten!!! Hellre mäta en gång för mycket än att flytta en grundmur!

Day 3: The Moment of Truth! After all the measuring with strings it was time to measure “in real life” to see if they had created a rhombus or a square… and in the end there was only a three millimeter difference between the diagonals!!! Rather measure one too many times than to move a foundation wall!
Dag 4: Här har vi möjlighet att tömma grunden på leca kulor och krypa under huset för att åtgärda problem. Tanken är, att eftersom vi har möjligheten så kommer vi inte att behöva använda oss av den…

Day 4: Through these openings we are able to empty the foundation from the insulating Leca and crawl under the house to fix problems. The thought goes like this: by having the possibility we shouldn’t have to use it…
Dag 5: Alla lyfter efter förmåga! Matteo trivs ypperligt i vår nya trädgård, där det finns jord att gräva i, dyka i, och stenar av alla möjliga storlekar att plocka med.

Day 5: Everyone pitches in! Matteo loves our new garden, with dirt to dig in, dive in and stones of all shapes and sizes to play with.
Dag 5: Placering av den sista krönbalken! På altanen stod den ivrigt hejande stödsektionen: Noa, Gabriel, Matteo, Margareta och Alexandra. Sex ton har dessa två flyttat över fem dagar.

Day 5: Placing the final section! On the porch the wildly cheering support team was looking on: Noa, Gabriel, Matteo, Margareta and Alexandra. These two have moved six metric tons over a period of five days.
Avslutande firades med grundlagsöl… en variant av den kanske mer klassiska taklagsölen!

The completion was celebrated with a cold beer on the porch, overlooking the foundation!Byggarbetsplats / Construction Zone

Grund/Foundation Posted on 04 May, 2016 10:28PM

Nu är markarbetet klart! De senaste sju dagarna har vår tomt blivit en riktig byggarbetsplats och det börjar kännas att vi är på väg efter all planering.
Än så länge har vi bara drabbats av två missöden. Först rök en telefonledning när vår käre vän kom för att hjälpa oss ta ner några träd – sedan rök grannens som gick över vår tomt när grävmaskinisten fick tag i den… men eftersom ingen använder telefonledningar längre så slipper vi nu dessa två som störde vår utsikt.

Now the ground work is done! The past seven days our property has become a real construction zone and it is starting to feel as we are on our way after all the planning.
There have been two casualties so far. One telephone wire was sacrificed when our dear friend came to help us take down a few trees – then the neighbor’s wire, which was strung across our property, was killed when the digger got a hold of it…but since no one uses telephone wires any more we are no longer bothered by these two which affected our view.

Grävmaskinen flyttar på matjorden.

The digger removing the top soil.

Dike för jordkylsrör. Mer om detta senare.

Ditch for the earth-cooled fridge. More about this later on.


Världens mest spännande lekplats!

The most exciting playground in the world!


Dagvattenrör som leder till en stenkista.

Pipes to lead the rainwater to a “stone chest” – away from the house.


Vi passade på att lägga ner rör för fiber medan vi ändå höll på.

We dug down hoses for internet fiber while we were at it.


Många rör blir det…

Lots and lots of pipes…


Färdigt! Dags att börja bygga grunden.

Done! Time to start building the foundation.